Böcker

2017

Finance and the Welfare State: Banking Development and Regulatory Principles in Sweden, 1900-2015

Mats Larsson & Gabriel Söderberg

This book explores the Swedish experience of banking development, regulation and financial crisis from 1900 to 2015. It puts the experiences of the past in the context of today’s debate on the future of banking, and argues that the experiences of the Global Financial Crisis that started in 2007 warrants new understandings of the role of bank regulation. The book also analyses how shifts in bank regulations are usually part of more general policy shifts in society, which are in turn connected to both pragmatic and ideological considerations. In the case of Sweden the shift towards more  extensive bank regulations after World War II was closely related to the development of the welfare state. Such shifts in policy and regulations are generally international, and the book also explores how the Swedish national policy has interacted with international developments. 

Utgiven på Palgrave (Palgrave Studies in the History of Finance)

2016

The Emergence of Markets for Technology: Patent Transfers and Patenting in Sweden, 1819-1914

David Andersson

This thesis is concerned with the emergence of markets for technology and studies the evolution of patent transfers and its determinants, patent agencies and independent versus firm patenting in Sweden during the 19th century and the turn of 20th century. It explores how and why markets for technology emerge and under what circumstances by investigating the evolution of Swedish patent legislation and the patterns of patent transfers between individuals and firms. It presents a three-pronged framework studying: structure and actors, technology and transactions. Using a new and unique database covering every Swedish privilege and patent over the 1819–1914 period the empirical analysis reveals that although the transferability of intellectual property goes all the way back to the 18th century patent transfers did not start to increase significantly until the first modern Swedish patent law was passed in 1884. Along with the new law a market for patenting services also emerged where actors such as patent agents and the firms they founded, patent agencies, functioned as intermediaries in the market for patents and international networks of patenting. A few older patent agencies managed to create an oligopolistic setting where they introduced price controls through special interest groups. The thesis also questions the current dichotomous classification of independent and firm patenting. The methodological contribution lies in showing that research that depend too much on patent statistics run the risk of underestimating the importance of the firm when patents granted to individuals actually cover inventive activities that has taken place inside the boundaries of firms. Finally, the study shows that special marketplaces for the sale of patented and unpatented technology were created to help inventors find buyers and financiers for their invention and to help firms find new technology. The patent law of 1884 made it possible to trade in several submarkets of technology where the right to patent a certain invention could be bought, ideas could be financed, pending patent applications or the priority right to foreign markets could be bought and sold. The results lend support to the research emphasizing the role of intellectual property as a disclosure and diffusion mechanism for new technology.

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

Mats Larsson (red.)

Under de senaste årtiondena har börshandeln genomgått en total omvandling i både Sverige och omvärlden. Vad som tidigare var en nationell och halvt offentlig marknad har numera blivit en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet. För Stockholmsbörsen har denna omvandling varit särskilt dramatisk, eftersom en monopolverksamhet inom loppet av några få år ersattes av en privatägd rörelse som aktivt försökte förvärva andra aktörer på den internationella marknaden. Denna omvandling, som möjliggjordes genom förändringarna på den svenska finansmarknaden i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet har förändrat fondbörsens betydelse för den svenska finansmarknaden i grunden. I bokens sju tematiska kapitel beskrivs och analyseras Stockholmsbörsens utveckling och omvandling från 1960-talets mitt fram till början av 2010-talet.

Utgiven på Dialogos förlag.

2015

On the Ocean of Protectionism: The Structure of Swedish Tariffs and Trade 1780-1830

Henric Häggqvist

This thesis has sought to shed new light on Swedish trade policy between 1780 and 1830. It has done so by quantifying and homogenizing tariffs and import bans in order to be able to analyze the structure of tariffs. The thesis stands on a theoretical ground which takes into account the different plausible reasons for setting tariffs. It has placed some emphasis on the possible tension between the desire to shelter one’s own industry from foreign competition and the need to use tariffs for fiscal purposes, as an important source of government revenue. It is therefore argued that tariffs need to be separated theoretically and empirically. A simple model is presented which aims to discern three types of tariffs. The model takes into account the tariff rate itself, and also the structure of trade and the presence of domestic substitution. The thesis has found that Swedish tariffs were generally high over the period and that protectionism was prevalent in a large number of economic sectors. There is tentative evidence that protectionist tariffs also distorted trade in certain types of goods, even if they didn’t have an impact on total import levels. Tariffs were also set so as to separate between raw materials and more processed goods, what is called mercantilist differentiation. Substantial empirical support is given to the claim that certain tariffs on inelastic consumption goods were of great fiscal importance, and increasingly so as the period progressed. The fiscal pressure maintained or even increased the import tariffs, which made it possible to decrease tariffs on exports.

2014

Finanskriser i Sverige

Mats Larsson & Mikael Lönnborg

Den 15 september 2008 tvingades Lehman Brothers ställa in sina betalningar, vilket startade den mest omfattande internationella finansiella krisen sedan depressionen på 1930-talet. Krisens orsaker, bankernas agerande och statens roll i det finansiella systemet har diskuterats livligt. Men finansiella kriser är inte unika för vår tid utan har varit en del av ekonomins utveckling under de senaste århundradena.

Denna bok fokuserar främst på de finansiella kriserna som drabbat Sverige under de senaste 150 åren, det vill säga sedan landet började industrialiseras och den ekonomiska tillväxten ta fart. Finansiella kriser har ofta inträffat i samband med perioder med snabb tillväxt och ändrade förutsättningar för näringsliv och finansmarknad.  I framställningen analyseras krisernas bakgrundsfaktorer, utveckling, hur kriserna har lösts och framför allt vilken roll staten har spelat i denna process. Interaktionen mellan stat, marknad och aktörer har varit viktiga för framväxten men även för att lösa finansiella kriser. Boken ger en överblick över svenska finanskrisers drivkrafter, utveckling, räddningsaktioner och konsekvenser.

Utgiven av Studentlitteratur, 2014.

Svenska luftfart 1900-1951. Civilflyget,
privata aktörer och offentliga intressen 

Jan Ottosson

Det svenska civilflygets framväxt fram till början av 1950-talet skildras i denna bok. Civilflygets tidiga utveckling pekar på vikten av att studera hur ny teknik har mottagits av staten och hur olika intressen har försökt påverka staten. Den svenska statliga flygpolitiken präglades av en avsevärd förändring från en liberal attityd till, med ett visst motstånd mot direkta linjesubventioner, till ett aktivt stöd till ett privat monopolföretag. Detta förändrades till ett allt större statligt inflytande med bibehållet ekonomiskt stöd, för att därefter övergå till ett intimt samarbeta mellan privata och statliga intressen. I samband med andra världskrigets slut omvandlades det tidigare nationella bolaget till en bred skandinavisk plattform med tre länders regeringar samt både privata och offentliga intressen sida vid sida. Det tidiga svenska civilflygets historia visar på de skiftande vilkor som privata företag och entreprenörer mötte när den svenska flygpolitiken formerades.

Utgiven av Gidlunds, 2014.

Det svenska näringslivets historia 1864-2014 

Mats Larsson (red.)

Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet 1864. Sedan dess har stat, marknad, företag och organisationer gemensamt skapat förutsättningar för samhällets utveckling.

Denna bok är en bred beskrivning av företagens del i den svenska ekonomiska historien och ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen, förr och nu.

Författare: Lena Andersson-Skog, Oskar Broberg, Mats Larsson, Lars Magnusson, Tom Petersson, Peter Sandberg

Utgiven av Centrum för näringslivshistoria och Dialogos, 2014.

Sandrews 1985-2012. Ekonomi och strategi 

Mats Larsson

Namnet Sandrews förknippades från 1930-talet med teater, film och bio. Bolaget var under flera decennier en viktig aktör och pådrivare inom den svenska nöjessektorn. Men från slutet av 1950-talet ökade konkurrensen i underhållningsvärlden. Tv-utbudet växte, vilket ledde till minskade besökssiffror på både teatrar och biografer under 1960- och 70-talen. Den ekonomiska situationen för flera företag försämrades snabbt, och under 1980- och 90-talen tvingades Sandrews genomföra omstruktureringar av såväl teater-, film- och biografverksamheten.

I denna bok analyseras hur Sandrews har hanterat de strategiska problem som bolaget har ställts inför sedan mitten av 1980-talet. Framför allt diskuteras den balansgång som bolaget och företagets ledning har tvingats utföra för att undvika kapitalförstörelse.

Utgiven av Dialogos, 2013.

Entreprenörskap och varumärken  

Mats Larsson, Mikael Lönnborg &
Karin Winroth (red.) 

Innovationer och entreprenörer är ofta nödvändiga faktorer för att skapa nya företag och marknader. Varumärken har med tiden fått en allt större betydelse, eller kanske är det mer rättvist att säga att vi blivit mer medvetna om deras ekonomiska värde för producenter och deras sociala värde för konsumenter. Denna bok illustrerar många intressanta forskningsfrågor i skärningspunkten mellan entreprenöriella aktiviteter å ena sidan och uppbyggnaden och vidmakthållandet av välkända
varumärken å den andra.

Utgiven av Gidlunds förlag, 2013.

  

Att sälja en stad. Stockholms besöksnäring
1936-2011. 

Karin Ågren

Besöksnäring handlar om försäljning, på så många olika sätt som möjligt, till så många som möjligt. Stockholms turistorgansationer har under 75 år sålt Stockholm i världen med syftet att locka fler besökare till staden. I den här boken beskrivs och förklaras vad turistnäringen har betytt för Stockholms moderna ekonomiska utveckling och anledningen till att städer marknadsförs. Boken ger en historisk tillbakablick och en ökad förståelse för turistnäringens betydelse i nutiden.

Boken är första volymen i serien Stockholms moderna ekonomiska historia.

Utgiven av Stockholmia förlag, 2013.

Den hållbara svenska modellen:
innovationskraft, förnyelse och effektivitet.

Lars Magnusson och Jan Ottosson (red.) 

Den svenska modellen lever - trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. I boken skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld.

Genom att belysa historiens roll lyfts centrala framtidsfrågor fram, som vilken roll bland annat management och kringliggande institutionella faktorer kan spela för innovationspotentialen i svenskt näringsliv framöver. Den svenska modellen – i en vidare tolkning – har uppvisat en stor överlevnadsförmåga, men frågan om innovationer förblir central för dess framtid.

Författarna, samtliga forskare inom ekonomisk historia och företagsekonomi, vidgar perspektivet på den svenska modellen till att omfatta fler aspekter av samhällsomvandlingen och förklarar därigenom modellens framgångssaga.

Utgiven av SNS förlag, 2012.

Fadern, sonen och det heliga företaget. 
När Åtvidaberg och Facit erövrade
världen – och hur de förlorade den.

Tom Petersson

Facit är ett av svensk industrihistorias mest välkända företag. Från början av 1920-talet till början av 1970-talet utvecklades företaget från en småskalig träindustri till en av världens största tillverkare av kontrosmaskiner. Boken ger en ingående analys av hur företaget under ledning av Elof Ericsson och sedan sonen Gunnar Ericsson skapade ett framgångsrikt exportföretag men också varför företaget till slut hamnade i djup kris.

Ugiven av Gidlunds förlag, 2012.

Pengamakarna. 350 år av innovation 
och entreprenörskap i det svenska
finansiella systemet.

Tom Petersson (red.)

Den svenska finansiella sektorns effektivitet och dess förmåga att stödja den reala ekonomins långsiktiga utveckling är en mycket viktig förklaring till varför Sverige blivit ett av världens rikaste länder. I Pengamakarna skildras hur ett antal entreprenörer och innovatörer – från Johan Palmstrüch vid 1600-talets mitt via 1930-talets Ivar Kreuger till våra dagars Olof Stenhammar – har förändrat och utvecklat det svenska finansiella systemet.

Utgiven av Atlantis, 2012.

Aktörer och marknader i omvandling.  
Studier i företagandets historia tillägnade
Kersti Ullenhag

Lars Fälting, Mats Larsson, Tom Petersson &
Karin Ågren (red.)

Ekonomisk historia studerar och förklarar omvandling i ett långsiktigt perspektiv. Med utgångspunkt i interaktionen mellan individer och organisationer analyseras företag och marknader. Därmed kan det historiska och det nutida länkas samman. I boken skriver ett tjugotal forskare om svensk ekonomisk omvandling under senaste 150 åren. Frågor som tas upp berör företagandets historia, det ekonomisk-historiska ämnets framväxt samt individers och företags ekonomiska strategier och praktiska handlande.

Uppsala Studies in Economic History 91, 2011.

FPG, 50 år i näringslivets tjänst 

Mats Larsson

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG) bildades 1960. Dess uppgift var att garantera industritjänstemännens pensioner och samtidigt göra det möjligt för företagen att behålla pensionskapitalet inom bolagen. I denna bok analyseras hur FPG under sin femtioåriga historia anpassade sin verksamhet till konjunkturer och marknadsförändringar.

Utgiven av Informationsförlaget, 2011.

The Gold Standard Peripheries –
Monetary policy, adjustment
and flexibility in a global setting

Anders Ögren & Lars-Fredrik Øksendal (eds.) 

The remarkably successful gold standard before 1914 was the first international monetary regime. This book addresses the experience of the gold standard peripheries; i.e. regime takers with limited influence on the regime. How did small countries adjust to an international monetary regime with seemingly little room for policy autonomy?

Published by Palgrave Macmillan Publishers, 2011.

Business History in Sweden - Näringslivshistoria
i Sverige

Mikael Lönnborg & Paulina Rytkönen (eds.) Ann-Kristin Bergquist, Carl Magnus Bjuggren, Eva Blomberg, Marcus Box, Oskar Broberg, Karl Gratzer, Ylva Hasselberg, Peter Hedberg, Dan Johansson, Sverker Jonsson, Birgit Karlsson, Tom Kärrlander, Mats Larsson,Tommy Larsson Segerlind, Agneta Lilja, Therese Nordlund Edvinsson, Jan Öhrming, Mikael Olsson, Frida Östman, Tom Petersson, Peter Sandberg, Fredrik Sandgren, Hans Sjögren, Jari Ström, Sven-Erik Svärd, Kersti Ullenhag, Martin Wottle & Per Wramner.

Business History in Sweden - Näringslivshistoria i Sverige diskuterar svensk företagshistoria i ett långsiktigt och brett perspektiv. Framför allt vill näringslivshistoria ge oss ny kunskap om exempelvis företagens betydelse för ekonomisk tillväxt, företagandets normer och regler, marknaders utveckling, innovationskraft och entreprenörskap, finansieringsstrategier och företagskultur. Särskilt viktigt är relationen mellan företag, marknad och regelverk, vilken är avgörande för förståelsen av företagandets utveckling och funktion och för att förklara ekonomisk tillväxt eller stagnation.

Utgiven av Gidlunds förlag, 2011.

Företagsfinansiering - från sparbankslån
till derivat.

Mats Larsson (red.), Oskar Broberg, Tom Petersson, Håkan Lindgren, Sven Jungerhem, Kristina Furusten & Lennart Francke

Hur har svenska företag löst sina finansieringsbehov sedan industrialiseringens genombrott från mitten av 1800-talet och framåt? Denna bok ger en ekonomisk och historisk orientering om olika typer av företagsfinansiering men ambitionen är främst att visa långsiktiga tematiska och återkommande problem. Boken bygger på fallstudier som är organiserade kring vissa teman – såsom banker och företag – och beskriver deras roll i Sveriges finansvärld och i kris- och krigstider. Här visas bland annat hur lokala finansiella system växte fram under den svenska industrialiseringens barndom. Även aktiebolagsformens genombrott, derivatmarknadens tillkomst och andra finansieringslösningar diskuteras. Hälften av kapitlen behandlar den turbulenta omvandling som skett på finansmarknaden under de senaste 30 åren och de konsekvenser detta haft för företagsfinansieringen.

Utgiven av SNS Förlag, 2011.

Convergence and Divergence of National
Financial Systems. Evidence from the
Gold Standards, 1871-1971

Patrice Baubeau & Anders Ögren (eds.)

This collections essays aims to form a focused, original and constructive approach to examining the question of convergence and divergence of European financial systems.

Published by Pickering & Chatto, 2010.

The Swedish Financial Revolution

Anders Ögren (ed.), Mats Larsson, Kristina Lilja, Håkan Lindgren, Tom Petersson, Klas Nyberg, Håkan Lobell, Oskar Broberg, Mikael Lönnborg, Mikael Olsson, Hans Sjögren, Sverre Knutsen and Richard Sylla.

How could Sweden go from a financially backward country to one with a well-functioning financial system, and what did the financial revolution mean for the economic development, market integration and financial crises? Today the existence of a financial system might be taken for granted in all economically developed countries. It is hard to imagine society without one. Despite financial setbacks and problems, as today during the financial crisis, there is no doubt that a well-functioning financial system promotes economic wealth. However, in Sweden finance was, for a long time and until recently, a matter that concerned only a few people. During a short period of time from the 1850s to the 1870s many institutional and organizational changes spurred a rapidly increasing financial deepening that took off in the late 1860s. But as finance becomes a matter for the general public, so do financial crises. This books tells us why and how this financial revolution took place and how it affected not only all sectors of the economy but also politics.

Published by Palgrave MacMillan, 2010.

Ett tidningshus i Jönköping. Ursprung, tillkomst,
framväxt 1861–2008

Peter Sandberg

Boken handlar om Jönköpings-Posten, som startades 1865 av den kristne boktryckaren Herman Hall. Från början av 1890-talet tog familjen Hamrin successivt över tidningen och har under fyra generationer utvecklat den till den mest framgångsrika folkrörelsetidningen. Efter 1970 startade en diversifieringsprocess som innebar att verksamheten breddades. Idag är tidningsutgivningen en av flera divisioner inom moderbolaget Herenco.

Utgiven av NORDICOM-Sverige, 2010

Från svensk malmexport till utländsk
etablering. Grängesbergsbolagets
internationalisering 1953–1980

Göran Bergström

Under efterkrigstiden omstrukturerades Grängesbergsbolaget, ett av Sveriges största och mest traditionsrika industriföretag. Huvuddelen av gruvproduktionen förlades utomlands samtidigt som stora investeringar gjordes i den svenska stål- och verkstadsindustrin. Avhandlingen analyserar Lamco – Grängesbergsbolagets storskaliga gruvprojekt i Liberia – och hur koncernens övergripande internationaliseringsstrategier förändrades i takt med ökad global konkurrens.

Utgiven Uppsala universitet, 2009.

Mellan det lokala och det globala.
Det svenska banksystemet ur ett
historiskt perspektiv

Tom Petersson

Det svenska banksystemet har spelat en avgörande roll för Sveriges omvandling från ett fattigt jordbruksland i mitten av 1800-talet till ett av världens rikaste länder. Industrier, hantverk, samhällsinfrastruktur och bostadsbyggandet har finansierats med hjälp av bankerna. I boken följer vi Roslagens Sparbank från dess bildande till dess 150-årsjubileum 2009 mot bakgrund av de grundläggande förändringarna inom det svenska banksystemet.

Utgiven av Roslagens Sparbank, 2009.


Tillväxt och tradition. Perspektiv på
Stockholms moderna ekonomiska
historia

Håkan Lindgren & Tom Petersson (red.), Mats Larsson, Camilla Elmhorn, Roger Henning, Enrique Rodriguez, Kent Eriksson, Jan Ottosson, Hans Sjögren, Mats Bladh och Örjan Sjöberg.

Stockholm har framgångsrikt genomgått en ekonomisk metamorfos under de senaste decennierna och tagit täten i den tredje industriella revolutionen inom svensk ekonomi. I boken beskrivs bland annat Stockholm som finansiellt centrum, medie- och nyhetsmarknaden, den privata byggsektorn, handel och konsumtion, IKT- och life-science-industrin och regionens politiska ekonomi.

Utgiven av Stockholmia förlag i samarbete med Stockholms Handelskammare och Stiftelsen för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning, 2008.


Åke Wiberg – entreprenör och politiker

Mats Larsson

Åke Wiberg är idag en ganska okänd person. Inte desto mindre spelade han från det tidiga 1930-talet till början av 1960-talet en viktig roll för såväl politisk som ekonomisk utveckling i Malmöregionen. Han var ägare till Malmö Strumpfabrik, ett av de större textilföretagen i staden, och genom sitt politiska engagemang bidrog han bland annat till att rensa Högerpartiet från nazistiska sympatisörer.

Utgiven av Atlantis, 2007.

Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares
ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet

Karin Ågren

På 1700-talet expanderade Sveriges handel. Grosshandlarna, som var den mest betydande gruppen köpmän, gynnades både ekonomiskt och politiskt under perioden. I Köpmannen i Stockholm analyseras gruppens strategier med hjälp av nätverksteori. Syftet är att belysa köpmännens betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling.
Publicerad av Uppsala universitet, 2007.


”Bäste Broder”! Nätverk, entreprenörskap
och innovation i svenskt näringsliv

Ylva Hasselberg & Tom Petersson (eds.), Fredrik Andersson, Carina Gråbacke, Mats Larsson, Therese Nordlund, Hans Sjögren, Kalle Westberg och Sven Widmalm.

Bäste Broder! studerar tre nyckelbegrepp i det svenska näringslivets utveckling sedan sekelskiftet 1900: nätverk, entreprenörskap och innovation. Hur förklarar vi de stora framgångar som ett stort antal exportorienterade företag haft och som än idag i hög grad präglar det svenska näringslivet? Och är nätverk verkligen alltid en positiv faktor i företagandet? Boken vänder sig till dig som vill ha en fördjupad analys av den teoretiska diskussionen kring begreppet nätverk och som är intresserad av det svenska näringslivets långsiktiga utveckling.

Utgiven av Gidlunds, 2006.