Ekonomikum där UCBH är baserat

Centrum för företagandets historia

UCBH är en centrumbildning för forskning om företagandets historia och finanshistoria. Forskningen ämnar skapa ny kunskap om mekanismerna som påverkar ekonomisk utveckling i det korta och långa perspektivet.

Om UCBH

Uppsala centrum för företagandets historia (UCBH, Uppsala Centre for Business History) grundades 2008. Centrat är organisatoriskt och ekonomiskt kopplat till Ekonomisk-historiska institutionen på Uppsala universitet. UCBH fokuserar på forskning inom företagandets historia och finanshistoria, menat att skapa ny kunskap om faktorer som påverkar ekonomisk utveckling över tid. Centrat fungerar som en viktig nod i ett inhemskt och internationellt nätverk av forskare och forskningsinstitut som med en multidisciplinär ansats studerar företagande i en konstant förändrande värld, omvandlingen av ekonomin, och rollen som företag och individer spelar i dessa processer. Målsättningen är att öka vår förståelse av nuvarande problem och hur vi kan navigera oss ekonomiskt mot framtiden. Forskning om företags organisation och dess historiska utveckling, om hur marknader utvecklas, om strategiska val och om historiska framgångar och misslyckanden, bidrar alla till vår fond av förståelse.

Förutom forskning så undervisar UCBH's affilierade forskare om företagandets historia i varierande former, samt utför forskningsuppdrag för företagssektorn. UCBH samarbetar med flera universitet i Europa, USA, och Japan såväl som med flera universitet och organisationer inom Sverige.

UCBH styrs av en styrelse bestående av representanter från akademin såväl som näringslivet. UCBH har finansiellt stöd av bland andra Wallenbergstiftelserna, Ridderstads stiftelse, och Jan Wallanders- och Tom Hedelius stiftelse.

Senast uppdaterad: 2023-08-09